یک خوراک هایکو

هایکو نوشته های محمد پورنفیسی

یک خوراک هایکو

هایکو نوشته های محمد پورنفیسی

ساعت ظهر

روی صندلی میز

یک خوراک هایکو
#هایکو محمد پورنفیسی