یک خوراک هایکو

هایکو نوشته های محمد پورنفیسی

یک خوراک هایکو

هایکو نوشته های محمد پورنفیسیمن زندگی را مفهوم باد میدانم


اگر خودت را جمع نکنی


i know life The Concept Wind

if Yourself the Sum Not